Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Inleiding
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen TechPower en de
afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.
Afnemer verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande
artikelen. TechPower heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen,
ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de
vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal TechPower bekend maken via de website
www.TechPower.nl
Artikel 2. Omschrijving van begrippen
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in
meervoud, de volgende betekenis:
2.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TechPower en afnemer waarop TechPower deze Algemene
Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de content van de website beheerd
wordt.
2.3 Content: Inhoud van de website zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van
communicatie uitingen, die door TechPower in opdracht van afnemer dan wel door afnemer zelf of
door derden op de website wordt geplaatst.
2.4 afnemer: De wederpartij met wie TechPower een overeenkomst heeft gesloten.
2.5 TechPower: TechPower is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
TechPower, gevestigd Pas-Buiten 20 Etten-Leur.
2.6 TechPower content: De door TechPower op de website geplaatste content (niet afkomstig van
afnemer), zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen.
2.7 Domeinnaam: het adres waarop de website van een klant op het internet gevonden kan
worden, eventueel gekoppeld aan emailadressen.
2.8 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen
en toegankelijk worden gemaakt via het internet;
2.9 Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de website inclusief content is opgeslagen.
2.10 website: De door TechPower voor afnemer ontwikkelde website waarbij Hosting en eventueel emailadressen aan toebehoren.
Algemene voorwaarden TechPower

Artikel 3: Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen TechPower en de
afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.
3.2 De Algemene Voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer
beschikbaar gesteld.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene
(inkoop)Voorwaarden uitgesloten.
3.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of diensten.
3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst
worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
4.1 Alle door TechPower gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod
schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.
4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer een door TechPower ter
beschikking gesteld bestelformulier volledig invult en de daarbij gestelde voorwaarden aanvaard.
4.3 TechPower stuurt de afnemer altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.
Artikel 5. Dienstverlening
5.1 TechPower doet haar best om de website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden
te leveren.
5.2 TechPower doet haar best het product of de dienst te leveren binnen de overeengekomen
termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 De dienstverlening die betrekking heeft op het Alles-in-één pakket bestaat uit:
Het registreren en/of verhuizen van een Domeinnaam.
Het inrichten en opleveren van de website inclusief CMS.
Het hosten van de website op een Server van TechPower.
Het onbeperkt aanmaken van email-adressen.
Het leveren van service en ondersteuning op de techniek van de website.
5.4 TechPower heeft het recht de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen
voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat afnemer recht heeft op
schadevergoeding.

5.5 TechPower is heeft het recht de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan
veranderingen in de techniek, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.
5.6 TechPower doet haar best om tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo
vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.
Artikel 6. Verplichtingen afnemer
6.1 afnemer zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag
worden. afnemer zal onder meer TechPower alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn
voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.
6.2 afnemer verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid zijn verleend.
6.3 afnemer stelt TechPower zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke
gegevens.
6.4 afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij TechPower
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
6.5 Het verboden voor de Afnemer om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met
de Nederlandse Wet.
6.6 afnemer behoedt TechPowervolledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot
schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door TechPower zijn verricht.
Artikel 7. Betaling
7.1 afnemer betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten.
Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro’s en exclusief BTW.
7.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige
verschuldigde bedragen.
7.3 De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via een automatisch incasso
waarvoor afnemer vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven bij het afsluiten van de
Overeenkomst.
7.4 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd. afnemer dient de factuur binnen 14 dagen
na factuurdatum te hebben voldaan.
7.5 Indien de afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is afnemer in
verzuim. De afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende
administratiekosten te betalen.
7.6 Indien de afnemer in betalingsverzuim is, is afnemer naast het verschuldigde bedrag en de
vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldig tot het vergoeden van alle
eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Algemene voorwaarden TechPower

7.7 Indien afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft
voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk
opgeschort.
Artikel 8. Domeinnaam
8.1 Indien de afnemer niet beschikt over een Domeinnaam zal TechPower de Domeinnaam
registreren.
8.2 TechPower doet haar best om een gewenste Domeinnaam te registreren. TechPower kan echter
geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden.
8.3 Indien afnemer reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor
een TechPower website dient de afnemer in het kader van de Overeenkomst deze over te dragen aan
TechPower. TechPower zorgt voor de koppeling tussen Domeinnaam en website.
Artikel 9. Ontwikkeling en oplevering website
9.1 Na bestelling van het website pakket neemt TechPower contact op met afnemer omtrent de
oplevering. In het geval dat afnemer een bestaande website situatie heeft zal TechPower afnemer de
benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar TechPower te maken.
9.2 afnemer verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar TechPower
mogelijk te maken.
9.3 TechPower draagt zorg, zover de techniek TechPower hier niet in beperkt, de website zo veel
mogelijk in de huisstijl van afnemer in te richten.
9.4 TechPower plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van afnemer voor
maximaal 6 pagina’s.
9.5 Na inrichting en plaatsing stuurt TechPower de klant een e-mail over de oplevering met daarin
een tijdelijke url van de website. afnemer heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen
door te geven aan TechPower. Indien deze worden geaccepteerd zal TechPower de aanpassingen
verwerken en de aangepaste website opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de website als
geaccepteerd.
9.6 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door afnemer wanneer de afnemer binnen de
termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in
artikel 9.5 genoemde aanpassingsronde.
9.7 afnemer garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.
9.8 afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse
Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of
geweld.
9.9 TechPower is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische
storingen. afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.
Algemene voorwaarden TechPower

9.10 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot TechPower Content berusten bij
TechPower en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent TechPower een nietexclusief recht om de TechPower Content te gebruiken voor de website. TechPower is altijd gerechtigd
de Content aan te passen en/of verwijderen. afnemer kan geen aanspraak maken op enige geleden
schade die hieruit kan voortvloeien.
Artikel 10. Hosting
10.1 Gedurende de overeenkomst zal TechPower aan afnemer Hosting verlenen ten behoeve van de
bereikbaarheid. De website zal in het kader van technische mogelijkheden, beheer en
bereikbaarheid alleen op een TechPower Server kunnen worden gehost.
10.2 TechPower zal uiterste best doen de Server en website te beveiligen tegen onbevoegde toegang.
Artikel 11. Service en ondersteuning
11.1 afnemer heeft na oplevering van de website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan
bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of
andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening.
11.2 TechPower is ten alle tijden gerechtigd de door afnemer gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.
Artikel 12. Licentieovereenkomst software
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend
toekomen aan TechPower en of haar licentiegevers. afnemer kan nooit nimmer aanspraak maken op
enige vorm van overdracht.
12.2 Gedurende de overeenkomst verleent TechPower de afnemer een niet-exclusieve, nietoverdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door afnemer, en alleen voor
gebruik van haar organisatie, op de manier zoals beschreven in de Documentatie.
12.3 Het is afnemer niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de
Software of documentatie te modificeren, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren, te verhuren,
of te leasen.
12.4 Het is afnemer niet toegestaan reverse engineering uitvoeren op de Software en mag de
software op geen enkele wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere
wijze afleiden.
Artikel 13. Looptijd en beëindiging van overeenkomst
13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De afnemer is gerechtigd op ieder
moment de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van maximaal één maand
opzegtermijn.
13.2 De looptijd wordt berekend van het moment van dat de overeenkomst wordt gesloten.
13.3 Indien TechPower de keuzemogelijkheid biedt voor overeenkomsten van één of twee jaar en
afnemer expliciet aangeeft de overeenkomst aan te willen gaan voor een periode van één of twee jaar dan wordt na de duur van de overeenkomst de verbintenis automatisch omgezet naar een
overeenkomst voor onbepaalde tijd.